Category: ข้าราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ 1 เม.ย. 2561

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบั …

Continue reading

การประเมินของข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 60

การประเมินของข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 6 …

Continue reading

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเงินเดือน …

Continue reading

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน 1 ต.ค. 2560

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบั …

Continue reading

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน 1 เม.ย. 2560

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบั …

Continue reading

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมดศึกษา (ฉบับที่ ๒)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชก …

Continue reading

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ (ฉบับที่ 3)

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเลื่อนเงินเดือน ข้า …

Continue reading

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน ๑ เม.ย. ๒๕๕๙

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบ …

Continue reading