Category: รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร

ประกาศรับกำหนดการการรับเลือกตั้ง และกำหนดหน่วยเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศรับกำหนดการการรับเลือกตั้ง และกำหนดหน่วยเลือกตั้ง …

Continue reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา &g …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการเข้ารับการสรรหา …

Continue reading

ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหา คณบดีค …

Continue reading

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะคณะศิลปศาสตร์

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเ …

Continue reading

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับคัดเลือกบุคคล เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับคัด …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งต …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ คุณสมบัติเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ คุณสมบัติเพื่อสมัครเข้าร …

Continue reading