Category: สรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ (ตามวาระ)

ประกาศรับกำหนดการการรับเลือกตั้ง และกำหนดหน่วยเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศรับกำหนดการการรับเลือกตั้ง และกำหนดหน่วยเลือกตั้ง …

Continue reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา &g …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการเข้ารับการสรรหา …

Continue reading

ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหา คณบดีค …

Continue reading

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะคณะศิลปศาสตร์

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเ …

Continue reading

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเ …

Continue reading