Category: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศรับกำหนดการการรับเลือกตั้ง และกำหนดหน่วยเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศรับกำหนดการการรับเลือกตั้ง และกำหนดหน่วยเลือกตั้ง …

Continue reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา &g …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการเข้ารับการสรรหา …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงาน …

Continue reading

ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื …

Continue reading

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561

จดหมายข่าว กองบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษาย …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหา คณบดีค …

Continue reading

ประกาศรับสมัครผู้ฝากจำหน่ายผลงานศิลปะ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครผู้ฝากจำหน่าย ผลงานศิลปะ ครั้งที่ 1/2561 …

Continue reading

โครงการ เรื่อง การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายวิชา …

Continue reading