บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.)พ.ศ.๒๕๕๓

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ
1. สอนและวิจัย     >>>ClickHere<<
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร
1. ผู้บริหาร     >>>ClickHere<<
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
1. วิชาการเวชสถิติ >>>ClickHere<<< 
2. วิเคราะห์นโยบายและแผน >>>ClickHere<<<
3. นิติการ >>>ClickHere<<< 
4. บริหารงานบุคคล >>>ClickHere<<< 
5. บริหารงานทั่วไป >>>ClickHere<<< 
6. วิชาการพัสดุ >>>ClickHere<<< 
7. วิชาการสถิติ >>>ClickHere<<< 
8. วิเทศสัมพันธ์ >>>ClickHere <<< 
9. ที่ปรึกษา >>>ClickHere<<< 
10. วิชาการเงินและบัญชี >>>ClickHere<<< 
11. ตรวจสอบภายใน >>>ClickHere<<< 
12. โสตทัศนศึกษา >>>ClickHere<<< 
13. ประชาสัมพันธ์ >>>ClickHere<<< 
14. วิชาการเกษตร >>>ClickHere<<< 
15. วิชาการสัตวบาล >>>ClickHere<<< 
 16. การประมง   >>>ClickHere<<< 
17. วิทยาศาสตร์ >>>ClickHere<<< 
18. โภชนาการ >>>ClickHere<<< 
19. จิตวิทยา  >>>ClickHere<<< 
20. วิชาการอาชีวบำบัด  >>>ClickHere<<< 
21. วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  >>>ClickHere<<< 
22. สุขศึกษา  >>>ClickHere<<< 
23. วิศวกรรม   >>>ClickHere<<< 
24. วิชาการศิลป์ >>>ClickHere<<< 
25. วิชาการช่างทันตกรรม >>>ClickHere<<< 
26. วิชาการศึกษา  >>>ClickHere<<< 
27. บรรณารักษ์  >>>ClickHere<<< 
28.แนะแนวการศึกษาและอาชีพ >>>ClickHere<<< 
29. วิจัย >>>ClickHere<<< 
30. เอกสารสนเทศ >>> ClickHere<<< 
31. สังคมสังเคราะห์ >>>ClickHere<<< 
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์  >>>ClickHere<<< 
 2. นักกายภาพบำบัด   >>>ClickHere<<< 
 3. ทันตแพทย์   >>>ClickHere<<< 
 4. การพยาบาล  >>>ClickHere<<< 
5. การแพทย์ >>>ClickHere<<< 
6. การสัตวแพทย์  >>>ClickHere<<< 
7. เทคนิคการแพทย์ >>>ClickHere<<< 
8. เภสัชกรรม  >>>ClickHere<<< 
9. รังสีการแพทย์ >>>ClickHere<<< 
10. กิจกรรมบำบัด   >>>ClickHere<<< 
11. เวชศาสตร์การสื่อความหมาย  >>>ClickHere<<< 
12. วิศวกรรมเครื่องกล  >>>ClickHere<<< 
13. วิศวกรรมไฟฟ้า  >>>ClickHere<<< 
14. วิศวกรรมโยธา >>>ClickHere<<< 
15. วิศวกรรมโลหการ  >>>ClickHere<<< 
16. วิศวกรรมเกษตร   >>>ClickHere<<< 
17. วิเศวกรรมเคมี >>>ClickHere<<< 
18. สถาปัตยกรรม    >>>ClickHere<<<