Category: ข้าราชการ 2

แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ ๑

แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อบุคลากรที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ (1 ต.ค. 2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง บุ …

Continue reading

ประกาศ ฯ แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แจ้งผลการ …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ฯ ณ 1 ตุลาคม 2565

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชก …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ฯ ณ 1 เมษายน 2565

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชก …

Continue reading

ประกาศข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ข้ …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริย …

Continue reading

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบฯ (Digital Pension)

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรีย …

Continue reading

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 63

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ในส …

Continue reading

การประดับอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การประดับอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา & …

Continue reading