Category: โครงการ/สัมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน+รายชื่อที่อนุมัติ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร สายสนับ …

Continue reading

อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การเขียนหนังสือ ตำรา มทร.รัตนโกสินทร์

อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากร …

Continue reading

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน

ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเชิงป …

Continue reading

โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลัง (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรา …

Continue reading

โครงการการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

อนุมัติ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร …

Continue reading

แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการอบรม, สัมมนา, ประชุมวิชาการ ฯลฯ แบบออนไลน์

แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการอบรม, สัมมนา, ประชุมว …

Continue reading

โครงการสร้างจิตบริการและปลูกจิตสำนึกรักองค์กร

โครงการสร้างจิตบริการและปลูกจิตสำนึกรักองค์กร ณ โรงเรีย …

Continue reading

โครงการพัฒนาบุคลากรฯ เรื่อง การสร้างจิตบริการและปลูกจิตสำนึกรักองค์กร

โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ …

Continue reading

โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ฯ : วินัยสร้างง่าย ฯ (OKR)

อนุมัติโครงการ/อนุมัติรายชื่อ ในโครงการขับเคลื่อนค่านิย …

Continue reading