Category: โครงการ/สัมนา

แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการอบรม, สัมมนา, ประชุมวิชาการ ฯลฯ แบบออนไลน์

แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการอบรม, สัมมนา, ประชุมว …

Continue reading

โครงการสร้างจิตบริการและปลูกจิตสำนึกรักองค์กร

โครงการสร้างจิตบริการและปลูกจิตสำนึกรักองค์กร ณ โรงเรีย …

Continue reading

โครงการพัฒนาบุคลากรฯ เรื่อง การสร้างจิตบริการและปลูกจิตสำนึกรักองค์กร

โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ …

Continue reading

โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ฯ : วินัยสร้างง่าย ฯ (OKR)

อนุมัติโครงการ/อนุมัติรายชื่อ ในโครงการขับเคลื่อนค่านิย …

Continue reading

โครงการอบรมสัมมนาการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น

อนุมัติโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อ …

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนและอนุมัติรายชื่อเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายสนับ …

Continue reading

โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading

โครงการปลูกจิตสำนึกรักองค์กร และความยั่งยืนกับการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

โครงการปลูกจิตสำนึกรักองค์กร และความยั่งยืนกับการปฏิบัต …

Continue reading

โครงการ การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ) มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายว …

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเสนอขอกำหนดต …

Continue reading

0