Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบฯ (Digital Pension)

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรีย …

Continue reading

ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใ้ห้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 4) 2564

ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให …

Continue reading

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง เล …

Continue reading

ประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) (ฉบับที่ 1-13)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มา …

Continue reading

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง เล …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริย …

Continue reading

ประกาศข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ประกาศมทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ แล …

Continue reading

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัค …

Continue reading

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อ จ้างเป็นพนักงา …

Continue reading

ประกาศปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ฉบับ 8) ประกาศปิดมหา …

Continue reading