Category: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว …

Continue reading

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง >> รายละเอ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

ประกาศผลการประเมินฯ ดีเด่น ดีมาก พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลการประเมินฯ ดีเด่น ดีมาก พนักงานมหาวิทยาลัย ประ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

ประกาศ ฯ แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แจ้งผลการ …

Continue reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง >& …

Continue reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศคณะกรรมการสรรหา คณบดีอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่อ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading