Category: ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับตำแหน่งสายสนับสนุน

การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ข้าราชการ

การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ข …

Continue reading

การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) พนักงานมหาวิทยาลัย

การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) พ …

Continue reading

ประกาศกำหนดวันทำงาน หลักเกณฑ์การลา การจ่ายค่าจ้างระหว่างลา และประกาศหลักเกณฑ์การลาออก ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ หลักเกณฑ์  – ประกาศกำหนดวันทำงาน หลักเกณฑ์ …

Continue reading

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร ประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการใ …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนด …

Continue reading

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชกา …

Continue reading

แบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงา …

Continue reading

ข้อมูลโครงการจัดทำผลงาน สายสนับสนุน

ข้อมูลโครงการจัดทำผลงาน สายสนับสนุน รวมรายชื่อไฟล์ขั้นต …

Continue reading