มกราคม 2022 archive

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุริจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่ …

Continue reading

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบฯ (Digital Pension)

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรีย …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหา คณบดีคณ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาว …

Continue reading

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ดีเด่น ดีมาก))

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง แจ …

Continue reading

ประกาศผลการประเมินฯ ดีเด่น ดีมาก พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการประเมินฯ ดีเด่น ดีมาก พนักงานมหาวิทยาลัย ประ …

Continue reading

(ฉบับล่าสุด) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง …

Continue reading

ประกาศกำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ เรื่อ …

Continue reading

ประกาศกำหนดการ คุณสมบัติและน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติในวิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ เรื่อ …

Continue reading