เมษายน 2022 archive

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหน …

Continue reading

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้าง เป็นพนักงานม …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริ …

Continue reading