ธันวาคม 2022 archive

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

ประกาศ ฯ แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แจ้งผลการ …

Continue reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง >& …

Continue reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศคณะกรรมการสรรหา คณบดีอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่อ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เ …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนัก …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รั …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading