13 มีนาคม 2023 archive

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

แบบฟอร์มรายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะประจำสายงาน

แบบฟอร์มรายงานผล การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะประจำส …

Continue reading

แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ ๑

แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในมหา …

Continue reading

แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ ๑

แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือ …

Continue reading