เมษายน 2023 archive

โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รายชื่อผู …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รั …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

หนังสือ อว. เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กำหนด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั …

Continue reading

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ …

Continue reading

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยง …

Continue reading