โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายวิชาการ

24127eaeeโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้

ของบุคลากรสายวิชาการ

เรื่อง เข้าค่ายการจัดทำผลงาน

เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค. 58

ณ บึงฉวากรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม <