ขออนุมัติ โครงการเรื่องเข้าค่ายการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

24127eaeeขออนุมัติ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้

ของบุคลากรสายวิชาการ

เรื่องเข้าค่ายการจัดทำผลงาน

เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม