ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

thumb_resizeโครงการพัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการจัดทำผลงาน  

เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ ๑๕–๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

ห้อง A๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารสิรินธร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 >> DOWNLOAD ใบสมัคร  <<