แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม / สัมมนาของบุคลากรรายบุคคล (ตาราง Training)

bck-14(1)แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม / สัมมนาของบุคลากรรายบุคคล (ตาราง Training)

>> Download แบบฟอร์ม <<

(Update ณ วันที่ 10 มี.ค. 2564)