อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (วันที่ 6-7 ก.พ. 2561)

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างาน

เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

(วันที่ 6-7 ก.พ. 2561)

>>  เอกสารเพิ่มเติม  <<

>> แบบฟอร์ม รายละเอียดภาระงานของตำแหน่ง ประกอบการเขียนค่างาน <<