หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ รูปแบบใหม่โดย สกอ.

หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ
รูปแบบใหม่โดย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)

>> รายละเอียดหลักเกณฑ์ <<

> การกำหนดชื่อสาขาวิชา <