การจัดทำกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 – 2566

การจัดทำกรอบอัตรากำลัง
สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 – 2566

>> การทบทวนภารกิจหน่วยงาน การจัดทำกรอบอัตรากำลัง
(สายสนับสนุน) และติดตามการเขียนค่างาน
เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น 
<<

>> Download แบบฟอร์มพร้อมตัวอย่าง ที่นี่ <<
(ขอให้หน่วยงานจัดส่งข้ามูลภายในระยะเวลาที่กำหนด)
(แก้ไขตัวอย่างผังโครงสร้างการบริหาร (รายการที่ 4)
เมื่อ 23 พ.ค. 62)