โครงการ การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ) มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มพูนความรู้
ของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง
การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวิชาการมทร.รัตนโกสินทร์

ในวันที่ 1-3  พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม A 508 ชั้น 5 อาคารสิรินทร
มทร.รัตนโกสินทร์

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<