โครงการอบรมสัมมนาการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น

อนุมัติโครงการอบรมสัมมนา
เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม