ระเบียบ ประกาศ สำหรับบุคลากรในสังกัด

krud

ระเบียบ ประกาศ สำหรับบุคลากรในสังกัด

กรณี ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2559   ที่นี่

2. ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549  ที่นี่

3. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ. 2552  ที่นี่

___________________________________________________________________________

กรณี ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษา

1. ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549 ที่นี่

2. ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (ฉ.1) ที่นี่

3. ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (ฉ.2) ที่นี่