(ปรับปรุง ณ 21 ก.ค. 63) แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลภาระงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ของบุคลากร สายสนับสนุน


แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลภาระงาน และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart)
ของบุคลากร สายสนับสนุน เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานภาระงานกลางของมหาวิทยาลัย

>> Download <<
(ปรับปรุง ณ 21 ก.ค. 63)