โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ฯ : วินัยสร้างง่าย ฯ (OKR)

อนุมัติโครงการ/อนุมัติรายชื่อ
ในโครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ฯ (MOVEUP) : วินัยสร้างง่าย ฯ (OKR)

>> รายละเอียด <<