โครงการพัฒนาบุคลากรฯ เรื่อง การสร้างจิตบริการและปลูกจิตสำนึกรักองค์กร

โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง การสร้างจิตบริการและปลูกจิตสำนึกรักองค์กร
เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 12-13 พ.ย. 2563
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

>> รายละเอียดโครงการ <<