โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน

ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน

ในวันที่ 9 และ 24  มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 16:30 น.
>> เอกสารอนุมัติโครงการ <<
และสามารถ Download เอกสารได้ ที่นี่
>> บัญชีแสดงมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2553 <<