ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 (ดีเด่น ดีมาก)

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 (ดีเด่น ดีมาก)

>> เอกสารเพิ่มเติม <<