อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การเขียนหนังสือ ตำรา มทร.รัตนโกสินทร์

อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้
ของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การเขียนหนังสือ ตำรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

>> เอกสารอนุมัติโครงการ/รายชื่อ <<
>> Linkห้องประชุม <<
>> เอกสารประกอบการบรรยาย <<