แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ ๑

แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบที่ ๑
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<