หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

SEO_survey_reuslts-1024x768หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประเภทผู้บริหาร ประเภททั่วไป
และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

>> Download  <<

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและประเมินค่างาน (ฉ.1)    >> Download

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและประเมินค่างาน (ฉ.2)     >> Download