แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ (ฉบับปรับปรุง)

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
(ปรับปรุง ตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย ,
รองคณบดี/รองผู้อำนวยการวิทยาลัย,
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
และตำแหน่งทางวิชาการ)

>> Download แบบฟอร์ม <<
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)