Category: ลูกจ้างประจำ

แบบประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (1 ตุลาคม 2561)

แบบประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ …

Continue reading

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ เม.ย. 61)

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ เม.ย. …

Continue reading

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ ต.ค. 60)

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ ต.ค. 6 …

Continue reading

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ เม.ย. 60)

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ เม.ย. …

Continue reading

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ ต.ค. 59)

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ ต.ค. 5 …

Continue reading

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ เม.ย. 59)

การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1  รอบ เมษาย …

Continue reading