Category: โครงการ/สัมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเสนอขอกำหนดต …

Continue reading

โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2561

อนุมัติรายชื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้และ พัฒนาศักยภาพอา …

Continue reading

โครงการ เรื่อง การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายวิชา …

Continue reading

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ …

Continue reading

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนิน โครงการพัฒนาศัก …

Continue reading

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (วันที่ 6-7 ก.พ. 2561)

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่ …

Continue reading

ประเด็นคำถาม ของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล

ประเด็นคำถาม ของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล >> Downl …

Continue reading

โครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (15-16 ม.ค. 2561)

โครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงข …

Continue reading

แบบฟอร์ม โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

แบบฟอร์มโครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มพูนความรู้ของบุคลาก …

Continue reading

โครงการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร เรื่อง …

Continue reading