Category: แบบฟอร์มเอกสารงานโครงสร้างฯ

แบบฟอร์มการเขียนค่างาน ประกอบการพิจารณา กำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น

แบบฟอร์มการเขียนค่างาน ประกอบการพิจารณา กำหนดกรอบระดับต …

Continue reading

แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และภาระงานของตำแหน่ง

แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และภาระงานของตำแหน่ง ระด …

Continue reading

แบบฟอร์มข้อมูลภาระงานสอนรายบุคคล

แบบฟอร์มภาระงานสอนสอนรายบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร >>  …

Continue reading