Category: งานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และแนวทางปฏิบัติฯ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (ฉบับใหม่)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และแนวทางปฏิบัติฯ การเสนอขอพร …

Continue reading

การเสนอขอเครื่องราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

กฎหมายการเสนอขอ เครื่องราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 (เพื่อเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564)

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหา …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 2 (เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ณวันที่ 1 ต.ค. 2564)

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราช …

Continue reading

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเส …

Continue reading

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง แจ …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริย …

Continue reading

ประกาศข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ประกาศมทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ แล …

Continue reading

การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ >> กฎหมาย + แบ …

Continue reading

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  พนักงานมหาวิทยาลั …

Continue reading