Category: งานพัฒนาบุคคล

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนและอนุมัติรายชื่อเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายสนับ …

Continue reading

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนช้างเผือก ประจำปี พ.ศ. 2562

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนช้างเผือก ประจ …

Continue reading

โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading

โครงการปลูกจิตสำนึกรักองค์กร และความยั่งยืนกับการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

โครงการปลูกจิตสำนึกรักองค์กร และความยั่งยืนกับการปฏิบัต …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนช้างเผือก ประจำปี …

Continue reading

โครงการ การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ) มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายว …

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเสนอขอกำหนดต …

Continue reading

การจ่ายเงินรางวัลของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)

การจ่ายเงินรางวัลของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชากา …

Continue reading

ขยายเวลาสำรวจสาขาวิชาที่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศการให้ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2562

ขยายเวลาสำรวจสาขาวิชาที่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดทำ ประก …

Continue reading

การลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

การลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ >> Download < …

Continue reading