Category: ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับ การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับ การเสนอขอ …

Continue reading

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ รูปแบบใหม่โดย สกอ.

หลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่ง …

Continue reading

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ปี 2560

ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใ …

Continue reading

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล

แบบฟอร์มแผนพัฒนา ตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล >> Dow …

Continue reading

ตัวอย่าง โครงร่างเอกสารประกอบการสอน

ตัวอย่าง โครงร่างเอกสารประกอบการสอน >>  Downlosd …

Continue reading

ข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการ

ข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการ >>  DOWNLOAD  <&l …

Continue reading

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้ว …

Continue reading

การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ณ วันที่ 1 พ.ย. 2561)

การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ>> ดาวโหลดเอกสาร <&l …

Continue reading

หลักเกณฑ์และวิธีการ เทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เทียบตำแหน่งทางวิช …

Continue reading