Category: โครงการ/สัมนา

แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม / สัมมนาของบุคลากรรายบุคคล (ตาราง Training)

แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม / สัมม …

Continue reading

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใ …

Continue reading

โครงการธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2

โครงการธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 …

Continue reading

อนุมัติโครงการธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหาร

อนุมัติโครงการธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหาร >> รายละ …

Continue reading

เอกสารเผยแพร่ ธรรมาภิบาล โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลชลบุรี โดย นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง

เอกสารเผยแพร่ ธรรมาภิบาล โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลชลบุ …

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายวิช …

Continue reading

โครงการ เข้าค่ายจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายวิชา …

Continue reading

โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง หลักการเขียนวาระการประชุม รายงานการประชุม และมติที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง หลักการเขียนวาระการประชุม ราย …

Continue reading

เวียนแจ้งโครงการ จำนวน 2 โครงการ (โครงการวิธีไทยกับการใช้เวลาว่าง และปฏิทินโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

เวียนแจ้งโครงการ จำนวน 2 โครงการ (โครงการวิธีไทยกับการใ …

Continue reading

อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้บุคลากรสายสนับสนุน

อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ …

Continue reading