Category: รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร

ประกาศกำหนดการ คุณสมบัติและน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง กำหนดก …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออ …

Continue reading

การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ >> …

Continue reading

ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการแล …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริ …

Continue reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ …

Continue reading

ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสมในการเข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวย สำนักวิทยบริการและเทคโนโล …

Continue reading

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ …

Continue reading

การให้ความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่กำหนดเพิ่มขึ้นได้รับเงินประจำตำแหน่ง

การให้ความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง และจำนวนตำแหน่งที่กำหนด …

Continue reading