Category: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหน …

Continue reading

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้าง เป็นพนักงานม …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (สังกัดกองคลัง)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้าง เป็นพนักงานมหา …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 1

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราช …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหา …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ฯ ณ 1 เมษายน 2565

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชก …

Continue reading