Category: งานพัฒนาบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปี 2561

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ปร …

Continue reading

โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2561

อนุมัติรายชื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้และ พัฒนาศักยภาพอา …

Continue reading

โครงการ เรื่อง การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายวิชา …

Continue reading

ขยายเวลาสำรวจสาขาวิชาเพื่อจัดทำประกาศการให้ทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก ในปี งบประมาณ 2561

ขยายเวลาสำรวจสาขาวิชาเพื่อจัดทำประกาศการให้ทุนช้างเผือก …

Continue reading

ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนช้างเผือก พ.ศ. 2560

ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนช้างเผือก พ.ศ. 2560 >&gt …

Continue reading

ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับบุคลภายนอก พ.ศ. 2560

ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับบุคลภายนอก พ …

Continue reading

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ …

Continue reading

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนิน โครงการพัฒนาศัก …

Continue reading

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (วันที่ 6-7 ก.พ. 2561)

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่ …

Continue reading

ประเด็นคำถาม ของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล

ประเด็นคำถาม ของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล >> Downl …

Continue reading