Category: งานสรรหาจัดจ้างและแต่งตั้ง

แบบฟอร์มประวัติผลงานเพื่อเข้ารับตำแหน่ง (รองผู้อำนวยการ/รองคณบดี)

แบบฟอร์มประวัติผลงาน เพื่อเข้ารับตำแหน่ง (รองผู้อำนวยกา …

Continue reading

การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ณ วันที่ 1 พ.ย. 2561)

การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ>> ดาวโหลดเอกสาร <&l …

Continue reading

แบบฟอร์มการปรับระดับชั้นงาน+เปลี่ยนตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

แบบฟอร์มการปรับระดับชั้นงาน+เปลี่ยนตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ …

Continue reading

แบบฟอร์มการประเมินทดลองงาน และต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มการประเมินทดลองงาน และต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิ …

Continue reading

ประเมินการบริหารงานด้วย หลักธรรมมาภิบาล

ประเมินการบริหารงานด้วย หลักธรรมมาภิบาล > บันทึกข้อค …

Continue reading

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างชั่วคราว

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวช่าวต่างปร …

Continue reading

บัญชีมอบหมายหน้าที่การงาน

บัญชีมอบหมายหน้าที่การงาน >> Download <<

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำร …

Continue reading

การประเมินลูกจ้างชั่วคราว

การประเมินลูกจ้างชั่วคราว – ระเบียบการจ้างลูกจ้าง …

Continue reading

เชิญเข้าอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้”

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพู …

Continue reading