Category: งานสรรหาจัดจ้างและแต่งตั้ง

แบบฟอร์มการประเมินทดลองงาน และต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มการประเมินทดลองงาน และต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิ …

Continue reading

ประเมินการบริหารงานด้วย หลักธรรมมาภิบาล

ประเมินการบริหารงานด้วย หลักธรรมมาภิบาล > บันทึกข้อค …

Continue reading

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างชั่วคราว

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวช่าวต่างปร …

Continue reading

บัญชีมอบหมายหน้าที่การงาน

บัญชีมอบหมายหน้าที่การงาน >> Download <<

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำร …

Continue reading

การประเมินลูกจ้างชั่วคราว

การประเมินลูกจ้างชั่วคราว – ระเบียบการจ้างลูกจ้าง …

Continue reading

เชิญเข้าอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้”

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพู …

Continue reading

เชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเ …

Continue reading

หลักเกณฑ์และวิธีการ เทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เทียบตำแหน่งทางวิช …

Continue reading

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง)

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ป …

Continue reading