Category: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (สังกัดกองคลัง)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบ …

Continue reading

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ปรับปรุงข้อมูล ณ 4 มี.ค. 2565)

คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี >> Downlo …

Continue reading

ประกาศข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ข้ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริย …

Continue reading

ประกาศฉบับใหม่ให้ใช้เกณฑ์ 2560 ขอตำแหน่งวิชาการได้ถึง 23 มิ.ย. 2565

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เข้ารับกา …

Continue reading

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2 …

Continue reading