Category: รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับคัดเลือกบุคคล เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับคัด …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งต …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ คุณสมบัติเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ คุณสมบัติเพื่อสมัครเข้าร …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งต …

Continue reading