Category: งานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเงินเดือน …

Continue reading

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ ต.ค. 60)

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ ต.ค. 6 …

Continue reading

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ เม.ย. 60)

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ เม.ย. …

Continue reading

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน 1 เม.ย. 2560

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบั …

Continue reading

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมดศึกษา (ฉบับที่ ๒)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชก …

Continue reading

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ (ฉบับที่ 3)

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเลื่อนเงินเดือน ข้า …

Continue reading

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ ต.ค. 59)

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ ต.ค. 5 …

Continue reading

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ เม.ย. 59)

การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1  รอบ เมษาย …

Continue reading

อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมุทิตาจิต

อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมุทิตาจิต ในวันที่ 25 ก …

Continue reading