Category: กองบริหารงานบุคคล

ขอเชิญร่วมงานสัมนา เรื่อง “สร้างโอกาสนักลงทุนไทยในอาเซี่ยน”

ขอเชิญร่วมงานสัมนา เรื่อง "สร้างโอกาสนักลงทุนไทยใน …

Continue reading

แนวปฏิบัติ ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

แนวปฏิบัติ ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งทางว …

Continue reading

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้น เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้น เปลี่ยนส …

Continue reading

ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศ การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัย (แทนต …

Continue reading

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน การผลิต และเผยแพร่ หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา”

แจ้งเวียน โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเข …

Continue reading

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 หลักสูตร

ขอเชิญร่วมบุคลากร เข้ารับการอบรม จำนวน 20 หลักสูตร รายล …

Continue reading

แบบรายงานผลการศึกษา

แบบรายงานผลการศึกษา  1. แบบรายงานผลการศึกษา ภายในประเทศ …

Continue reading

เอกสารประกอบและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

กรณีศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  1. แบบใ …

Continue reading

เอกสารประกอบและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การศึกษาภายในประเทศ

1. ศึกษาต่อในประเทศ ภาคปกติ และขอสนับสนุนทุนการศึกษา  1 …

Continue reading

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม 3 หลังสูตร

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม 3 หลังสูตร (NIDA) > รายล …

Continue reading